دبستان غیردولتی پسرانه/دخترانه هوشمند سپهر اداره آموزش و پرورش استان فارس/شهر کازرون

گروه بهداشت

جهت ورود به صفحه شخصی مربی بهداشت بر روی اسم معلم مورد نظر کلیک کنید:

 

خانم ابراهیمی

روز پرستار _ سفیر سلامت،رضا جعفری

روز جهانی معلولین _ سفیر سلامت،رضا ملک زاده

ایمنی و تغذیه سالم _ سفیر سلامت،رضا جعفری

روز جهانی ایدز _ سفیر سلامت،رضا ملک زاده

توصیه های بهداشتی _ سفیر سلامت،امیر علی عباسی