دبستان غیردولتی پسرانه/دخترانه هوشمند سپهر اداره آموزش و پرورش استان فارس/شهر کازرون

کلاس سوم

جهت ورود به صفحه شخصی معلمان پایه سوم بر روی اسم معلم مورد نظر کلیک کنید:

 

        خانم محسن زاده       

(سوم الف)

        خانم نغماچی        

(سوم ب)

خانم بالایی    

(سوم ج)