روز هوای پاک _ سفیران سلامت

روز هوای پاک _ سفیران سلامت

روز هوای پاک _ سفیران سلامت سپهر

جشن یلدا _ سفیران سلامت

روز جهانی تخم مرغ

هفته ی سلامت گرامی باد

روز جهانی خنده مبارک باد

مبارزه با کرونا

پویش نه به سفر و مهمانی