دبستان غیردولتی پسرانه/دخترانه هوشمند سپهر اداره آموزش و پرورش استان فارس/شهر کازرون

کلاس ششم

خانم شجاعی            خانم خوش کام