فارسیEnglish

آموزگار کلاس سوم الف

نام و نام خانوادگی : لیلا محسن زاده

مدرک تحصیلی : لیسانس آموزش ابتدایی


آموزگار کلاس سوم ب

نام و نام خانوادگی : نغمه نغماچی

مدرک تحصیلی : لیسانس مهندسی کامپیوتر