فارسیEnglish

آموزگار کلاس دوم الف

نام و نام خانوادگی : مژده بهره دار

مدرک تحصیلی : لیسانس آموزش ابتدایی

 


آموزگار کلاس دوم ب

نام و نام خانوادگی : الهام سمنکوهی

مدرک تحصیلی : لیسانس آموزش ابتدایی


آموزگار کلاس دوم ج

نام و نام خانوادگی : فاطمه بالائی

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد شیمی