فارسیEnglish

نفرات برتر آزمون جامع بهمن ماه 97-96

پایه ی اوّل:

اول الف

امیرمحمد یوسفیان/ متین مرحمتی / علیرضا علامه زاده / اسماعیل اسماعیل پور/ پویا روحانی / شادمهر بسیجه

اول ب

یاسین سهولت کار / سید امیررضا حبیبی / علی جوکار / سبحان دهقان / محمدرسول جوکار 

اول ج

کیارش دهقان / امیرمحمد زراعتی / متین سرداری / دانیال همتی / علیرضا عادلی زاده/ حبیب رنجبر

یایه ی دوم:

دوم الف

امیرحسین باغبان آزاد/ مهدی کمانی/ آرین راحمی / امیرمحمد نصرالهی / رادمان دهقان

دوم ب

حسین احمدیان / بهزاد بهشتی / محمدحسین دهداری / بنیامین صالونی / یاسین فاطمی پور / محمد معینی

دوم ج

محمدجواد گلستان / مهدی روحانی / آرشام گرامی / علیرضا محمدی / مهدی محمدی

پایه ی سوم:

سوم الف

امیرعباس مرادی / سید ماهان طباطبایی / محمدرضا نوروزی / امیرعلی نصیری/ عباس دالمن

سوم ب

یزدان صلاحیان / ماهان پورحسین / کیان سرکارزاده / میلاد مظفری / مجتبی خواجه / علیرضا زارع

پایه ی چهارم:

چهارم الف

سپهر پرویزی / سبحان نصیریانی / مهدی عرفان / امیرسام قاسمی / میلاد خوب

چهارم ب

امیرحسین ارشدی زاده / نیما یاری / امیرسام جاویدی / آرش سیمی / امیرمحمد جوکار

چهارم ج

 امیرمحمد مرادزمان / محمد عباس نیا / محمدرضا بحرانی / محمدمهدی دهقان

پایه ی پنجم:

پنجم الف

 حسین سپاسی / سید مهدی موسوی / سیدامیرحسین بیدا مغز / محمدرضا توکلی / امیرمحمد آین

پنجم ب

امیرمحمد شجاعی فرد / امیرمحمد پوریان / ابوالفضل بحرانی / بنیامین زری میدانی / مانی عبدلی

پایه ی ششم:

ششم الف:

مهدی خیر / امیرحسین بازیار / رضا ارژنی / امیرعلی ممنوعی / ابوالفضل اولیایی
ششم ب : علی قاسمی / امیرعلی سلطانی / متین پرهیزکار / سید محمد موسوی / امیررضا شفیعی