دبستان غیردولتی پسرانه/دخترانه هوشمند سپهر اداره آموزش و پرورش استان فارس/شهر کازرون

نفرات برتر آزمون جامع سال تحصیلی 98-97

نفرات برتر آزمون جامع آبان ماه به شرح زیر می باشد :

ردیف اول الف اول ب
1 احمدرضا راه پیمایی فرنام فرخ زاد
2 فرزام زال زاده / امیرعباس پارسایی نسب محمد سیروس / بهداد رشیدی
3 صدرا یگانه امیرعباس هوشمند
ردیف دوم الف دوم ب دوم ج
1  شادمهر بسیجه / محمد پیرالو / متین مرحمتی / محمدپارسا شفیعی / امیرمحمد یوسفیان متین صادق زاده / امیررضا حبیبی / یاسین سهولت کار دانیال همتی / متین سرداری / حبیب رنجبر
2 - محمدامین یکتا / امیرعلی قاسمی سیف آبادی / علی جوکار (طاها) محمدرضا نصیری / امیرمحمد زراعتی
3 - احسان امیدوار کرایی امیرمحمد محسن زاده / پارسا محسنی نژاد / حسن مزارعی
ردیف سوم الف سوم ب
1 امیرحسین باغبان آزاد بنیامین صالونی
2 آرین راحمی / محمد مهدی شیرویس زاده / مهدی کمانی امیرعلی ضیائی نژاد
3 رادمان دهقان / مهدی محمدی احمدرضا حیدری / یاسین اعظمی زاده
ردیف چهارم الف چهارم ب
1 علیرضا صمیمی / عباس دالمن / محمدرضا نوروزی / عرشیا صرافان یزدان صلاحیان / ماهان پورحسین
2 سید علی موسوی علیرضا زارعی / آریا فریدونی / بنیامین اله وردی
3 امیرعلی نصیری / علی حسینی ایلیا کیانی
ردیف پنجم الف پنجم ب
1 عباس جعفری سپهر پرویزی
2 نیما یاری سبحان نصیریانی
3 آرش سیمی / امیرحسین ارشدی زاده / امیرمحمد مراد زمان علیرضا نعمتی
ردیف ششم الف ششم ب
1 رامین توانگر امیرمحمد شجاعی فرد
2 فربد همدانی نژاد فرهاد جعفری
3 بنیامین زری میدانی شایان محسن زاده / مهدی اولاده

نفرات برتر آزمون جامع آبان ماه سال تحصیلی 97-96

پایه ی اوّل:

اول الف

محمدپارسا شفیعی / علیرضا علامه زاده / اسماعیل اسماعیل پور / عباس دهقان / متین مرحمتی

اول ب

سید امیررضا حبیبی / یاسین سهولت کار / علی جوکار / سبحان دهقان / امیرعلی قاسمی و محمدرسول جوکار 

اول ج

علیرضا عادلی زاده / متین سرداری / محمد آرمان مقیمان / امیرمحمد محسن زاده

یایه ی دوم:

دوم الف

آرین راحمی / امیرحسین باغبان آزاد / امیرمحمد نصراللهی / مهدی کمانی / کسری نورد انگیز / مهدی مهدویان

دوم ب

محمد معینی / محمدرضا نصیری / علی عاشوری نژاد / حسین احمدیان / بنیامین صالونی

دوم ج

آرشام گرامی / مهدی روحانی / علیرضا محمدی / ابوالفضل میرزاده

پایه ی سوم:

سوم الف

محمدرضا نوروزی / سید ماهان طباطبایی / امیرعباس مرادی / علیرضا صمیمی / عرشیا صرافان

سوم ب

کیان سرکارزاده / یزدان صلاحیان / ماهان پورحسین / علیرضا زارعی / آرش ساسانی پور

پایه ی چهارم:

چهارم الف

سپهر پرویزی / امیرمحمد موسوی / مهدی عران / سبحان نصیریانی / میلاد خوب

چهارم ب

امیرسام جاویدی / آرش سیمی / مصطفی اخگر / عباس جعفری / نیما یاری

چهارم ج

امیرمحمد مرادزمان / محمدمهدی دهقان / مهدی ایلون کشکولی

پایه ی پنجم:

پنجم الف

امیرمحمد آین / محمدرضا توکلی / سهند جمشیدی / سید مهدی موسوی / حسین سپاسی

پنجم ب

محمد عسکری / مانی عبدلی دشتستانی / امیرمحمد پوریان / امیرمحمد شجاعی فرد / محمدمهدی احمدی امین

پایه ی ششم:

ششم الف:

مهدی خیر / امیرحسین بازیار
ششم ب : علی قاسمی / متین پرهزکار / امیرعلی سلطانی / امیررضا شفیعی / سیدمحمد موسوی