دبستان غیردولتی پسرانه هوشمند سپهر اداره آموزش و پرورش استان فارس/شهر کازرون

خدمات

نام و نام خانوادگی : ناصر محمدی جو

سابقه خدمت : ۴۵ سال