دبستان غیردولتی پسرانه/دخترانه هوشمند سپهر اداره آموزش و پرورش استان فارس/شهر کازرون

نفرات برتر آزمون جامع دی ماه 98-97

نفرات برتر آزمون جامع دی ماه 98-97 به شرح زیر می باشد :

ردیف اول الف اول ب
1 احمدرضا راه پیمایی/ فرزام زال زاده امیرعلی رحمانیان / امیرعباس هوشمند
2 امیرعلی شیبانی / امیرعباس پارسایی نسب امیرعلی خبازی / طاها امیرعضدی
3 کسری بالایی محمدمهدی علی جانی/ فرنام فرخ زاد / غلامرضا راشدپور
ردیف دوم الف دوم ب دوم ج
1 علیرضا علامه زاده احسان امیدوار / یاسین سهولت کار متین سرداری / حبیب رنجبر / پارسا محسنی نژاد
2 متین مرحمتی / امیرمحمد یوسفیان / رضا قاسمی سیف آبادی سید امیررضا حبیبی / متین صادقی زاده دانیال همتی قراچه / امیرمحمد یوسفیان
3 اسماعیل اسماعیل پور / شادمهر بسیجه / محمد پیرالو کسری نبیئی حمیدرضا نصیری
ردیف سوم الف سوم ب
1 امیرحسین باغبان آزاد / محمد حسین تیشه زن / آرین راحمی احمدرضا حیدری
2 بهزاد بهشتی / امیرعلی نصراللهی بنیامین صالونی
3 دانیال بازایی امیرعلی صالونی / محمدرضا نصیری
ردیف چهارم الف چهارم ب
1 عباس دالمن کیان سرکارزاده
2 عرشیا صرافان بنیامین اله وردی / ماهان پوحسین
3 ابوالفضل حسینی یزدان صلاحیان / علیرضا زارعی
ردیف پنجم الف ممتازین پنجم ب
1 عباس جعفری / نیما یاری / امیرمحمد جوکار / آرش سیمی / امیرمحمد مراد زمان سپهر پرویزی / سبحان نصیریانی / میلاد خوب / آیدین عبدالهی / مهدی عرفان
2 محمدرضا بحرانی
3 امیرحسین ارشدی زاده
ردیف ششم الف ششم ب
1 رامین توانگر / بنیامین زری میدانی امیرمحمد شجاعی فرد
2 سهند جمشیدی ارمیا کشاورز
3 محمدرضا توکلی علی جعفری

نفرات برتر آزمون جامع دی ماه 97-96

پایه ی اوّل:

اول الف

علیرضا علامه زاده / متین مرحمتی / امیرمحمد خساره / اسماعیل اسماعیل پور / عباس دهقان

اول ب

یاسین سهولت کار / سیدعلی شاه امیری / سبحان دهقان / علی جوکار / سیدامیررضا حبیبی 

اول ج

کیارش دهقان / متین سرداری / امیرمحمد زراعتی / محمد آرمان مقیمان / دانیال همتی قراچه

یایه ی دوم:

دوم الف

آرین راحمی / امیرمحمد نصرالهی / امیرحسین باغبان آزاد / محمدامین کفاش / مهدی کمانی

دوم ب

بنیامین صالونی / محمد معینی / امیرحسین اسکندری / امیرعلی ضیایی نژاد / احمدرضا حیدری

دوم ج

محمدجواد گلستان / مهدی محمدی / آرشام گرامی / مهدی روحانی / علیرضا محمدی / علی امیدی

پایه ی سوم:

سوم الف

محمدرضا نوروزی / سیدماهان طباطبایی / امیرعباس مرادی / سیدعلی موسوی / عباس دالمن

سوم ب

ماهان پورحسین / رایان بحرانی / علیرضا بهروزی نیا / یزدان صلاحیان / کیان سرکارزاده

پایه ی چهارم:

چهارم الف

سپهر پرویزی / سبحان نصیریانی /آیدین عبدالهی / سیدامیرمحمد موسوی / ارسلان افرا / میلاد خوب / مهدی عرفان

چهارم ب

امیرحسین ارشدی زاده / نیما یاری / آرشام برین / امیرسام جاویدی / آرش سیمی

چهارم ج

امیرمحمد مرادزمان / محمدمهدی دهقان

پایه ی پنجم:

پنجم الف

سهند جمشیدی / حسین سپاسی / محمدرضا توکلی / امیرمحمد آین / امیرحسین بیدارمغز

پنجم ب

امیرمحمد شجاعی فرد / محمد عسکری / بنیامین زری میدانی / امیرمحمد پوریان / امیر دهقانی

پایه ی ششم:

ششم الف:

مهدی خیر / امیرمحمد عرب زاده / امیرحسین بازیار / امیرعلی ممنوعی / ابوالفضل اولیایی
ششم ب : علی قاسمی / امیرعلی سلطانی / امیررضا شفیعی / سینا تقی پور / محمدسینا دهقان